[Afbeelding bedrijfslogo] 

Start Omhoog Feedback

bijlagen
Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 bijlagen bibliografie samenvatting

Vorige Start Omhoog Volgende

 

Gaat uit over alle landen, en verkondig het Evangelie.

Start
Omhoog

Start
Feedback

 

-

-

u kunt me ook via Skype bereiken:

My status

-

 

Hit Counter


Bijlagen

 


Bijlage 1 De tekst van de Plechtige Zaïrese Ritus van de Liturgie voor de Eucharistie

(De tekst is genomen van Communautés et Liturgies, nr. 62 (1980). De gepubliceerde tekst is in het Frans; hier volgt een vertaling welke deels afkomstig is van de Nederlandse vertaling door S. de Smet, SJ, : De Zaïrese liturgie, een jonge kerk in Afrika op zoek naar eigen liturgische vormen, in: Tijdschrift voor Liturgie, nr. 60 (1976), 288-302, en deels van de Engelse vertaling door Nwaka Chris Egbulem, The Power of Africentric Celebrations, Inspirations from the Zairean Liturgy, New York, 1996, pag. 141-163. De uiteindelijke vertaling zoals wij die hieronder hanteren is een eigen compilatie en vertaling van voorgenoemde teksten.

I Aankomst op de plaats van de verzamelplaats voor de viering

De gelovigen komen vanuit hun verscheidene huizen en wisselen hun groeten uit aan elkaar. Een ieder neemt normaliter iets mee for de offerande-processie. Dit element is zelfs opgenomen in de Ordo Missae van Zaïre: "it is proper for the faithful to show their participation by bringing either the bread or the wine for the celebration of the Eucharist, or other gift that will be used to sustain the Church and its needy members"(340)

II Openingsritus

1) De aankondiger

Wanneer de tijd gekomen is om de viering te beginnen, komt de aankondiger - een man of een vrouw - gekleed in een voor de liturgische functieaangepast expressief gewaad. Hij of zij roept op tot stilte door een teken te geven met een bel een gong of een met zaden gevulde kalebas. Deze liturg begroet vervolgens de gemeenschap met de woorden:

Aankondiger: Aan U, broeders en zusters,
genade barmhartigheid en vrede vanwege God de Vader
En Christus Jezus onze Heer.
Allen: Amen.

Vervolgens deelt de aankondiger aan dat de viering aanstonds begint. Met naam en toenaam stelt hij of zij de voorganger en zijn concelebranten voor.

Hebben de mensen van de onthaaldienst vreemden opgemerkt, dan worden ook deze aan de gemeenschap voorgesteld. Vervolgens vraagt hij of zij de gemeenschap om op te staan, en nodigt een ieder uit om met het koor het openingslied te zingen.

De aankondiger gaat vervolgens naar de hem toebehorende plaats.

2) Binnenkomst van de Celebrant

Wanneer het intredelied begonnen is, is tegelijkertijd een intredeprocessie gestart van buiten het kerkgebouw. In deze processie lopen mee de hoofdcelebrant, de concelebranten en een ieder die een liturgische taak heeft in de viering, zoals de acolieten, lectoren, de mensen die bij de offerande de gaven zullen aandragen en het koor. De voorganger is voorzien van het karakteristieke hoofddeksel van de chief en draagt in zijn rechterhand een houten, sierlijk bewerkte staf, als teken van zijn waardigheid en status.

3) Altaarverering

In het priesterkoor aangekomen, gaan allen die de processie hebben gevormd in een halve cirkel rond het altaar staan, met de hoofdcelebrant in het midden. Deze, samen met de concelebranten keert zich met het gelaat naar het volk toe. Door een diepe buiging, een knieling of door zich plat ter aarde te werpen begroeten zij het altaar. De voorganger echter blijft rechtop staan na een diepe buiging, de armen uitgestrekt in de vorm van een grote 'V'. Vervolgens gaat deze laatste met beide armen voluit op het altaarblad met zijn voorhoofd rustend op de rand van het altaar. Dat gebaar wordt herhaald aan al de vier zijden van het altaar. In de tussentijd blijven de anderen nog steeds beneden in de houding die zij hadden aangenomen. De hoofdcelebrant kan nu wierook zegenen en dit opleggen bij een al reeds aanwezige wierookvat nabij het altaar. Na de verering van het altaar gaat een ieder naar de hem of haar toebehorende plaats.

4) Aankondiging van het liturgisch thema

Na dat het koor gestopt is met zingen, begroet de hoofdcelebrant de aanwezigen. Daarna brengt de voorganger hun op basis van de inhoud der lezingen de liturgische thematiek van de dag onder de aandacht.

5) Aanroeping van de heiligen

De hoofdcelebrant, nodigt de mensen uit om zich te verenigen met allen die zijn teruggekeerd naar God en daar nu rusten in de vrede van Christus. Met de woorden:

Voorganger: Broeders en zusters,
Wij die vandaag hier op aarde levend zijn
Zijn niet de enige volgelingen van Christus.
Velen hebben deze aarde al verlaten en zijn nu met God samen.
Sommigen wisten niet eens of hebben nooit gehoord van Christus,
in hun aardse bestaan.
Maar wanneer zij God zoeken met een oprecht hart en zij zelfs
door God geholpen waren om Gods wil te doen, dan zijn ook zij bij God.
Samen met al deze heiligen, vormen wij een familie.
Laten wij ons nu aansluiten bij hen.
En mag dit offer ons allen verbinden tot een grote familie.

Na een korte stilte volgt een litanie:

voorganger (V):Heilige Maria Moeder van God,
allen (A) : wees met ons.
V : U die is de Moeder van de Kerk,
A : wees met ons
V : Komt laat ons tezamen eer geven aan de Heer.
A : Samen met allen die op dit moment eucharistie vieren.
V : Heilige N. (patroon van de parochie),
A : wees met ons
V : U die is de patroon van onze parochie,
A : wees met ons
V : Komt laat ons tezamen eer geven aan de Heer.
A : Samen met allen die op dit moment eucharistie vieren.
V : Heilige N. (de Heilige van de dag),
A : weest met ons
V : U die wij vandaag gedenken,
A : wees met ons
V : Komt, laat ons tezamen eer geven aan de Heer.
A : Samen met allen die op dit moment eucharistie vieren.
V : Alle Heiligen van de hemel,
A : wees met ons
V : U van wie wij onze naam dragen,
A : wees met ons
V : Komt, laat ons tezamen eer geven aan de Heer.
A : Samen met allen die op dit moment eucharistie vieren.
V : En ook jullie onze (goede) voorouders,
A : wees met ons
V : En jullie die, met de hulp van God, Hem trouw hebben gediend,
A : wees met ons
V : Komt, laat ons tezamen eer geven aan de Heer.
A : Samen met allen die op dit moment eucharistie vieren.
6) Acclamatie van het volk, het 'Gloria'

Vanuit de gedachte dat de verzameling van gelovigen, van allen die in Christus zijn verenigd, verwijzen naar de aanwezigheid van het Koninkrijk van God, zingen de mensen een lied tot eer aan God.

De hoofdcelebrant (of één van de andere bedienaren) doet nu meer wierook in de aarden wierookspot welke boven op een driepoot geplaatst staat nabij het altaar. Afhangend van de liturgische tijd, wordt het Gloria of een ander passend lied gezongen. De mensen dansen op het ritme van het lied en de muziek op hun plaatsen, terwijl de hoofdcelebrant en zijn assistenten rond het altaar dansen.

7) Openingsgebed

Na de acclamatie nodigt de voorganger de mensen uit tot gebed met deze woorden:

V : Broeders en zusters, heffen wij onze handen hoog voor gebed.

Alle mensen heffen hun handen omhoog. Dan, na een korte stilte, zingt of spreekt de voorganger het openingsgebed uit. De mensen eindigen het gebed door 'Amen' te antwoorden. Echter op sommige plaatsen is het gebruikelijk, om de slotformule van het gebed 'Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...' gezamenlijk door zowel de voorganger als de gelovigen te bidden of te zingen.

III De liturgie van het Woord

Na het openingsgebed gaat de verzamelde gelovige gemeenschap zitten. De lector treedt uit de rij van de bedienaren naar voren en gaat naar de voorganger. Dan buigt hij of zij voor hem, en vraagt voor zijn zegen en toestemming om het Woord te verkondigen.

Lector : Vader, priester van God, zegen mij,
opdat de Heer met mij zal zijn en opdat ik het Woord van God goed mag verkondigen.

De voorganger legt nu zijn handen op het hoofd van de lector en bidt:

V : Moge de Heer u helpen, dat uw ogen goed zien,
en dat uw woorden de harten van onze mensen vertroosting brengt.


De lector antwoordt met een 'Amen' en geeft daarbij een gebaar van erkentelijkheid.

1) De verkondiging van het Woord

De lector introduceert de lezing kort. Vervolgens geeft de lector aan uit welke bijbelpassage de lezing genomen is, en begint dan met de verkondiging van het Woord. Aan het einde van de lezing wordt één van de volgende acclamaties gegeven:

Lector : Broeders en zuster, dit is het Woord van God.
A : Wij aanvaarden het.
of:
Lector : Een ieder die oren heeft om te horen,
A : Hore!

2) Moment van stilte of tussenzang of psalm

Na de lezing kan de aankondiger de gemeenschap uitnodigen om over de lezingen in stilte te reflecteren. Anders volgt er een meditatief lied, passend bij de viering. Daar waar een tweede lezing gelezen wordt is alles gelijk aan de eerste lezing. Deze lezing wordt gevolgd door een acclamatie van het volk.

3) De verkondiging van het Evangelie

De hoofdcelebrant, of diegene die het evangelie zal verkondigen, legt nu meer wierook op het vuur en bidt in de tussentijd het Munda cor(341). Wanneer hij het Evangelieboek oppakt van het altaar, wordt hij begeleidt door acolieten met kaarsen. De aankondiger vergezelt hem met de kalebas of met een gong. Nu naar het volk toegekeerd, gaan zij in processie naar de plaats waar het evangelie gelezen zal worden. Vervolgens wordt eerst het Evangelieboek aan de mensen gepresenteerd met deze dialoog:

V : Mijn broeders en zusters, het Woord van God is vlees geworden.
A : En het heeft onder ons gewoond.
V : Laten wij naar Hem luisteren.

De gelovigen zingen nu het 'Alleluja' of een ander passende acclamatie. In de tussentijd begeeft de processie zich naar de ambo. De aankondiger leidt deze, terwijl hij de gong of kalebas laat klinken. Wanneer zij bij de ambo gearriveerd zijn zegt de aankondiger tegen het volk:

Aankondiger : Broeders en zusters, laten wij nu goed luisteren.

Een moment van korte stilte volgt, dan zegt de voorganger of diegene die het evangelie leest:

V : De Blijde Boodschap zoals de heilige N. Haar heeft opgeschreven.
A : Eer aan u, o Christus, eer aan U.
of
Verkondig het, verkondig het, wij luisteren.

Dan gaat op de meeste plaatsen het volk zitten om te luisteren naar de verkondiging van het Evangelie. Aan het einde van de lezing wordt deze als volgt besloten:

V : Hij die ore heeft,
A : laat hem horen.
V : Hij die een hart heeft om in te stemmen,
A : laat hem instemmen.


Vervolgens volgt de homilie. Deze wordt gehouden door de hoofdcelebrant, of in sommige gevallen door een aangewezen oudere van de gemeenschap.

4) De Geloofsbelijdenis

Wanneer het is voorgeschreven door de liturgische wet, wordt het Credo gezegd. In veel gevallen zal de traditionele geloofsbelijdenis vervangen worden door een hymne aan de Drievuldigheid, Maria en de Kerk.

5) De boete-akte

Na de geloofsbelijdenis, nodigt de voorganger de gelovigen uit tot een boete akte met de volgende woorden, of woorden van dezelfde strekking:

V : Broeders en zusters,
Gods woord heeft ons verlicht, het is levend en krachtig.
Het mag oordelen onze gevoelens en de gedachten van ons hart.
We weten dat we niet altijd zijn geboden hebben onderhouden.
Echter voor de ogen van God blijft niets onbedekt.
Laten wij de Heer vragen om ons de kracht te geven om Zijn weg te
belopen.

Dan volgt een korte stilte, de gelovigen nemen nu een boetehouding aan: men staat recht, het hoofd gebogen en de handen gekruist over de borst, "zodat de rechterhandpalm rust op de rug van de linker". Dan volgen de volgende aanroepingen, die ofwel gesproken ofwel gezongen worden:

V : Heer onze God,
Zoals het bloed zuigende insect zich vastzet op onze huid,
en ons bloed opzuigt,
zo houdt het kwaad ons in zijn greep.
Ons leven verliest hierdoor zijn waarde.
Wie kan ons redde; bent U dat niet, o Heer?
Heer, heb medelijden.
A : Heer, heb medelijden.
V : Voor u, o gezegende Maagd Maria,
voor u, alle heiligen,
voor onze broeder en onze zusters,
belijden wij dat wij fout hebben gedaan
en dat ons hart ver weg was van U.
Wij hebben U alleen met onze lippen geëerd.
Christus, heb medelijden.
A : Christus, heb medelijden.
V : Voor U, o Vader,
belijden wij het:
Als de wereld Jezus Christus niet kent,
als er ongerechtigheid bestaat in alle vormen,
als er haat is, moeder van de vijandigheid,
dan is het wellicht omdat wij niet zijn als de ware getuigen van uw Rijk.
Heer, heb medelijden.
A : Heer, heb medelijden.

Dan gaat de voorganger rond en besprenkelt de gemeenschap met wijwater. Gedurende deze tijd, wordt een lied met de doopbetekenis gezongen. Wanneer hij terugkomt op zijn plaats, sluit de boete akte met de woorden:

V : Allerheiligste Vader, luister naar ons bidden:
Moge onze harten niet meer neigen naar het kwaad;
Vergeef ons onze fouten en tekorten,
omwille van het offer van uw Zoon Jezus Christus:
moge uw Geest wonen in onze harten.
En dat onze zonden worden weggewassen
in het diepe en stille water van uw barmhartigheid.
Door Jezus Christus onze Heer.
A : Amen.
6) De vredewens

De voorganger nodigt de gemeenschap uit om met elkaar de vredewens uit te wisselen:

V : Broeders en zusters,
in de liefde van Christus, laten wij elkaar de vrede geven.


De voorganger en dienaars geven elkaar de vredewens, de gelovigen doen hetzelfde op hun plaatsen. Zij reiken beide handen aan elkaar.

Diegene die de vrede geeft zegt: "De vrede van Christus." Diegene die ontvangt antwoordt met: "Ja, vrede!"

7) De gebeden van de gelovigen (voorbeden)

Een van de voorgangers kan nu weer wierook op het vuur leggen. Wanneer de rook omhoog stijgt, volgen de gebeden en intenties van de gemeenschap.

IV De liturgie van de eucharistie

1) Het aanbieden van de gaven

Vooraf aan de eucharistieviering, zijn de ciborie met het te consacreren brood, en de kelk waarin wijn en een beetje water al met elkaar vermengd zijn, geplaatst op een credenstafel bij de ingang van de kerk. De andere gaven, welke door de mensen worden aangebracht, zijn ook op deze tafel geplaatst. Wanneer de offerandezang begint, komen de gelovigen die daartoe zijn aangewezen, de gewijde vaten en de ingezamelde gaven ophalen. Op het ritme van de zang, gaan ze dansend in processie naar het altaar. De groep van acolieten vergezeld hen hierbij zoveel mogelijk. Aangekomen bij de ingang van het priesterkoor komt de voorganger de processie tegemoet en de zangers besluiten het offerandelied.

2) De presentatie van de gaven

Eerst worden de gaven van het volk aangeboden aan de voorganger, vervolgens de ciborie met het brood en de kelk met de wijn. Bij het aanbieden van de gaven van het volk wordt het volgende gezegd door diegene die het aanbiedt:

Aanbieder : O priester van God,
Hier zijn onze gaven, ontvang ze.
Zij tonen onze geest van solidariteit en delen met elkaar
en dat we elkaar beminnen, zoals de Heer ons heeft liefgehad.

De voorganger dankt hen met een gebaar van dankbaarheid. Dan neemt hij de gaven aan en geeft ze over aan de bedienaren, die het vervolgens plaatsten bij het altaar.

Zij die de ciborie en de kelk dragen spreken de voorganger aan met deze, of in gelijk strekkende woorden:

aanbieder : O priester van God,
hier is het brood en hier is de wijn
de gaven van God.
Zij komen ook van de velden en van het werk van de mensen:
Ontvang ze,
en offer deze gaven op aan God,
opdat ze mogen worden tot voedsel van eeuwig leven.

De voorganger bedankt hen ook op de gebruikelijke wijze. Dan ontvangt hij de ciborie en de beker. De overige bedienaren en celebranten helpen hem de altaartafel te bereiden. Intussen gaan zij die de gaven hebben aangebracht terug naar hun plaatsten.

3) De offerande

De voorganger bewierookt nu de gaven en het altaar en wast zijn handen. Vervolgens nodigt hij de gemeenschap uit tot gebed, met de woorden:

V : Broeders en zusters,
laten wij onze handen omhoog heffen voor het gebed.


De gemeenschap heft hun handen omhoog voor het gebed. De voorganger neemt de beker met zijn rechterhand en de pateen of de hostieschaap in de linkerhand. Met beide gaven ter hoogte van zijn gelaat, zingt hij het gebed over de gaven. De gelovigen beamen dit op dezelfde wijze zoals aangegeven bij het openingsgebed. Daarna plaatst hij de kelk en pateen terug op het altaar.

V Het eucharistisch gebed

1) De begindialoog

De aankondiger vraagt de aandacht van de gelovigen met de kalebas of de gong, zeggende:

aankondiger : Broeders en zusters, laat ons aandachtig luisteren.

Allen blijven nu voor een korte periode stil, dan begint een dialoog tussen de voorganger en de gelovigen.

V : De Heer is met u,
A : en met uw geest.
V : Laten wij ons hart verheffen,
A : wij richten ons hart op de Heer.
V : Laten wij dank geven aan de Heer onze God,
A : Waarlijk, dat is passend (om zo te doen).

 

2) Het theologische gedeelte
V : Waarlijk, Heer,
Het is goed dat wij U dank geven
Dat wij u eren.
U, onze God,
U, onze Vader,
U, de zon waarin men niet kan kijken,
U, het zicht zelve,
U, de meester van alle mensen,
U, de meester van het leven,
U, de meester van alle dingen,
U geven wij dank,
door Uw Zoon Jezus Christus, onze middelaar.
A : Ja, Hij is onze middelaar.

 

3) Het Christologisch gedeelte (een aanpassing van het Tweede Eucharistisch Gebed van de Romeinse Canon)
V : Heilige Vader,
wij loven U door Uw Zoon, Jezus Christus, onze middelaar.
Hij is Uw Woord dat leven geeft.
Door Hem heeft U de hemel en de aarde geschapen;
door Hem heeft U de stromen van de wereld geschapen,
de rivieren, de beken, de meren,
en alle vissen die erin leven.
Door Hem heeft U de sterren geschapen,
de vogels van de hemel, de bossen,
de vlakten, de savannes, de bergen,
en alle dieren die daar leven.
Door Hem heeft U geschapen
alle dingen die wij zien,
en alle dingen die wij niet zien.
A : Ja, door Hem, heeft U alles geschapen.
V : U heeft Hem aangesteld als meester over alle dingen.
U heeft Hem onder ons gezonden
opdat Hij onze Verlosser zou zijn en onze Zaligmaker.
Hij is de mens geworden God.
Door de Heilige Geest,
heeft Hij het vlees aangenomen van de Maagd Maria.
Wij geloven dat dit zo is.
A : Wij geloven dat dit zo is.
V : U heeft Hem gezonden
opdat Hij alle mensen zou verzamelen
en dat zij zouden vormen één volk.
Hij heeft gehoorzaamd,
Hij stief aan een kruis,
Hij heeft de dood overwonnen,
Hij verrees uit de doden.
A : Hij verrees uit de doden en heeft de dood overwonnen.
V : Daarom is het,
met alle engelen,
met al Uw heiligen,
met allen die gestorven zijn en die bij U zijn,
dat wij zingen: Gij zijt heilig.
4) Het trisagion
A : Heilig! Heilig! Heilig!
De Heer, God van het universum
Hemel en aarde zijn vervuld van Uw glorie.
Hosanna in de hoogste hemelen.
Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer.
Hosanna in de hoogste hemelen.

5) Het trinitaire embolisme
V en concelebranten: Heer onze God, U bent heilig.
Uw enige Zoon, onze Heer Jezus Christus, is heilig.
Uw Geest, de Vertrooster de Parakleet, is heilig.
U bent heilig, almachtige God.
Wij bidden U: hoor ons aan.
6) Pre-consecratorische epiclese

De voorganger en de concelebranten stellen nu een gebaar dat naar de gaven wijst, of zij houden de handen uitgestrekt met de handpalmen opwaarts gekeerd, en zeggen daarbij:

V : Kijk naar dit brood,
kijk naar deze wijn,
bekijk ze en heilig ze,
opdat de Heilige Geest over deze offeranden mag neerdalen
welke wij U aanbieden.
Dat zij voor ons worden
het Lichaam en het Bloed van onze Heer Jezus Christus.

7) De instellingswoorden en anamnese
Een discreet trommelgeroffel kan de instellingswoorden begeleiden tot het einde. Na de consecratie van zowel het brood als van de wijn, kunnen de gelovigen een acclamatie houden. Deze acclamatie kan variëren.

V en concelebranten: In dezelfde nacht dat Hij werd vastgenomen,
op het punt vrij zijn lijden te aanvaarden,
heeft onze Heer Jezus Christus het brood in zijn handen genomen,

De voorganger neemt het brood en houdt het zo in zijn handen dat de gelovigen het kunnen zien. Dan vervolgt hij:

Hij prees U, Hij verheerlijkte U,
Hij gaf U dank, Vader.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen zeggende:
Neemt en eet, U allen,
dit is Mijn lichaam.
Ik geef het op voor jullie.

De voorganger toont de Hostie aan de gelovigen, deze kunnen dit beantwoorden met een acclamatie. De voorganger en de concelebranten knielen of buigen licht, zonder het altaar vast te houden. Nadat zij weer recht staan vervolgen zij:

V en concelebranten: zo ook, aan het einde van de maaltijd, nam Hij de beker.

De voorganger neemt de beker in zijn handen.

Hij prees U, Hij verheerlijkte U,
Hij gaf U dank, Vader.
Hij gaf de beker aan zijn leerlingen zeggende:
Neemt en drink, U allen,
Dit is de beker met Mijn bloed,
Het bloed van het nieuwe en altijddurende verbond.
Het zal zijn voor u en alle mensen
De vergeving van zonden.
Doe dit in gedachtenis aan Mij.

De voorganger toont de beker aan de mensen. Zij kunnen antwoorden met een acclamatie. Vervolgens zet hij de beker terug op het altaar en knielt of maakt een licht buiging, zonder het altaar vast te houden. Als hij weer recht staat, zegt de voorganger:

V : Verheven en groot is het mysterie van het geloof.
A : U bent gestorven,
wij geloven dat.
U bent verrezen,
wij geloven dat.
U zult terugkomen in heerlijkheid,
wij geloven dat.
V : Heer onze God,
Wij herinneren de dood en verrijzenis van Uw Zoon.
Wij offeren aan U het brood van het leven.
Wij offeren aan U de beker van verlossing en heil.
Wij danken U voor dat U ons maakt tot Uw uitverkorenen,
waardig om te dienen in Uw aanwezigheid.

8) Post-consecratorische epiclese
V en concelebranten: Heer, God van mededogen:
zie, wij gaan eten het Lichaam van Christus,
wij gaan drinken het Bloed van Christus.
Wij vragen U daarom:
heb erbarmen met ons.
Zend Uw Geest over ons.
Moge Uw Geest ons bijeenbrengen,
opdat wij allen één zijn.
 
A : Heer, moge Uw Geest ons bijeenbrengen,
opdat wij allen één zijn.
9) De intercessiegebeden
V : Heer, herinner U uw kerk.
Zij is verbreidt over de hele wereld.
Dat alle christenen elkaar beminnen
zoals U ons heeft bemind.
Denk aan onze Paus, N.
Denk aan onze bisschop, N.
Denk aan hen die trouw toezien op het geloof,
dat wij ontvangen hebben van de apostelen.
Denk aan hen leiding geven aan de naties.
 
A : Heer, denk aan hen allen.
 
V : Heer, herinner U onze broeders en zusters,
die gestorven zijn met de hoop te verrijzen of gered te worden.
Denk aan hen allen.
Denk aan alle mensen die deze aarde verlaten hebben
en waarvan U alleen hun harten kent,
denk aan hen.
Neem hen op bij U,
opdat zij uw gelaat aanschouwen.
 
A : Heer denk aan hen allen.
 
V : Heer, wij bidden U,
denk aan ons allen.
Neem ook ons eens bij U op
daar waar U verblijft tezamen met de gezegende Maagd Maria,
de Moeder van God,
met de Apostelen en met alle heiligen van alle tijden.
Al diegene die U heeft liefgehad en die U hebben liefgehad.
Dat wij eens mogen zijn bij U
om U te loven en te verheerlijken,
door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer.

10) De slotdoxologie

De voorganger en de concelebranten heffen nu het Brood en de Beker op en zeggen (zingen)

V : Heer, wij verheerlijken uw Naam;
Vader, Zoon en Heilige Geest.
A : Dat wij hem verheerlijken,
Vandaag, morgen en tot in de eeuwen der eeuwen, Amen.
of:
V : Heer, dat wij uw Naam verheerlijken A: Ja
V : uw Naam A: Ja
V : alle eer waardig: A: Ja
V : Vader, A: Ja
V : Zoon, A: Ja
V : Heilige Geest; A: Ja
V : dat wij Hem verheerlijken A: Ja
V : vandaag A: Ja
V : morgen A: Ja
V : door de eeuwen der eeuwen; A: Ja
V : Door Hem, met Hem en in Hem
Aan U, God, de Vader almachtig,
In de eenheid met de Heilige Geest,
door de eeuwen der eeuwen. A: Amen!


Hierna plaatst de voorganger de hostieschaal en de beker terug op het altaar.

VI De communieritus

Vervolgens nodigt de voorganger de gemeenschap uit het Onze Vader te bidden.

1) Het gebed des Heren
V : Zoals wij het geleerd hebben van de Heer,
en zoals Hij het ons bevolen heeft,
durven wij te zeggen.
of
V : Broeders en zusters,
kinderen van dezelfde Vader,
laten wij vragen in de eenheid te leven,
wij, die gaan eten van eenzelfde brood.
 
Allen staan nu op, met hun handen in orantehouding, en zeggen of zingen zij het Onze Vader.
 
2) Embolisme van het Onze Vader
V : Heer, bevrijd ons van elk kwaad,
wij bidden U.
Geef ons de vrede,
wij bidden U.
In Uw barmhartigheid, bevrijd ons van de zonde,
wij bidden U.
Schenk ons Uw moed en Uw geduld
temidden van de beproevingen in deze wereld.
Kom en help hen die hopen
op het geluk dat U beloofd hebt,
en die wachten op de komst van onze Verlosser, Jezus Christus.
 
A : Aan U is het koninkrijk,
aan U is de macht,
aan U is de heerlijkheid,
voor de eeuwen der eeuwen.

3) De breking van het Brood

Hier breekt de voorganger het brood. Hij doet een klein deeltje van het brood in de beker, terwijl hij met een zachte stem zegt:

V : Het Lichaam en het Bloed van Christus zijn herenigd in deze beker,
moge het ons eeuwig leven geven.

Intussen zeggen of zingen de gelovigen:

A : Lam Gods, dat wegneemt de zonden van deze wereld,
ontferm u over ons. (twee maal)
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van deze wereld,
geef ons de vrede.
4) Gebed vóór de communie

Vervolgens bidt de voorganger met luide stem:

V : Heer Jezus Christus, Zoon van de levende God,
Zoals de Vader het heeft gewild
en met de macht van de Heilige Geest,
bent U gestorven opdat de wereld leven zal bezitten.
Door Uw Lichaam en Uw Bloed,
bevrijd ons van onze zonden,
bevrijd ons van al het kwaad.
Help ons Uw geboden te onderhouden,
dat wij nooit van U gescheiden worden.
of
V : Heer Jezus Christus,
wij zullen delen Uw Lichaam en Uw Bloed.
Wij vragen U dat deze communie voor ons geen oordeel
of veroordeling meebrengt,
maar ons juist ondersteuning geeft,
en dat zij voor ons is als een geneesmiddel dat genezing brengt.


Dit gebed wordt door het volk niet beantwoordt met een 'beaming'.

5) De communie

De voorganger maakt een diepe buiging, en dan neemt hij het geconsacreerde brood en toont het aan de gelovigen, zeggende:

V : Gelukkig zijn zij die genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer.
Hier is het Lam Gods, dat wegneemt de zonde van de wereld.
A : Heer, ik ben niet waardig U te ontvangen,
maar spreek slechts een woord en ik zal genezen zijn.
of
V : Zie het brood dat neergedaald is uit de hemel,
zij die ervan eten zullen leven voor eeuwig.
A : Heer, voed mij met dit brood,
opdat ik eeuwig leve.
of
V : Zie het brood van leven,
het vlees van Christus voor de wereld.
A : Heer, wie ben ik dat U bij mij op bezoek komt,
genees mij want ik heb gezondigd.


Dan zegt de voorganger met een zachte stem, (en indien er concelebranten aanwezig zijn, ontvangt nu ieder een stuk van het geconsacreerde brood):

V : Moge het Lichaam van Christus mij (ons) bewaren tot eeuwig leven.

De voorganger (en de concelebranten) nuttigt nu het Lichaam van Christus, daarna neemt hij de beker en zegt met zachte stem:

V : Moge het Bloed van Christus mij (ons) bewaren tot eeuwig leven.

Dan neemt de voorganger de ciborie en gaat vervolgens naar de gelovigen die naar voren komen om te communiceren. Terwijl hij de hostie aanbiedt, zegt hij:

V : Het Lichaam van Christus!

De communicant antwoordt:

A : Amen! -of : Ik geloof!

Het communielied is intussen begonnen terwijl de priester communiceert. Na het uitdelen van de communie aan de gelovigen, reinigt de priester of de diaken de hostieschaal, pateen en de beker. (Dit mag ook na afloop van de viering plaats vinden). De voorganger gaat terug naar zijn zetel. Een periode van stilte volgt nu. Na korte tijd zal er een lied tot dankzegging ter gehore gebracht worden.

6) Slotgebed

De voorganger nodigt de gelovigen uit om te bidden met de woorden:

V : Broeders en zusters,
laten wij onze handen omhoog heffen voor het gebed.

Allen staan op en nemen de gebedshouding aan. Er is een kort moment van stilte. Dan zegt of zingt de voorganger het slotgebed, waarop de gelovigen antwoorden met:

A : Amen.

VII De slotritus

Op dit moment van de viering geeft de aankondiger aan de gemeenschap de mededelingen voor de komende week, en andere mededelingen welke van belang zijn voor de geloofsgemeenschap.

Nu volgen de zegen en de wegzending. De voorganger en concelebranten strekken hun handen uit over het volk dat na afloop van het gebed antwoordt met 'Amen'.

V : Dat de meester van het leven,
de Vader,
de Zoon,
en de heilige Geest
u beware voor de eeuwen der eeuwen.
of
V : Dat de Heer almachtig,
God die ons heeft geschapen,
God die in ons midden is,
God die ons zijn Geest geschonken heeft,
ons zegene.
Dat wij reeds van nu af aan genieten
van het geluk dat wij zullen hebben in de hemel.

Woordloos volgt dan het traditionele kruisgebaar van de priesters en de gelovigen.

De uittocht vanuit de kerk is een blij moment. De voorganger, de concelebranten en de bedienaren gaan in processie dansend op het ritme van het slotlied de kerk uit. De gelovigen sluiten zich hierbij aan.

Bijlage 2 Schematisch overzicht van de ontwikkelingen in de structuur(342)

1970 Plan Malula Doc. 1.1 1970 Plan Mpongo Doc. 1.2 1973 Plan Comm. Nat. Liturgie

Doc. 1.4; 1.5 en 1.6

1. Intredeprocessie (priester en volk) 1. Openingsritus: 01. Discrete aankomst Van het volk

1. Openingsritus

Penitentiële ritus -Aankondiger - Aankondiger
-groet aan het volk -intredeprocessie celebrant

Altaargroet - wierook

 -intredeprocessie celebrant

Altaargroet - wierook

-prostratie met penitentiële formule -aanroeping der heiligen -aanroeping der heiligen
-asperges

-vredeskus

 -gloria -gloria
-gloria -collecta -collecta
2. Woorddienst 2. Woorddienst 2. Woorddienst
-Zoals in Ordo Missae -Zoals in Ordo Missae -Zoals in Ordo Missae
-Credo -Credo -Antwoord van het volk:

a) Credo

b) Boeteritus -formule

-asperges

-vredeskus

- voorbeden - voorbeden c) voorbeden
03. Offerande ritus 3. Eucharistische liturgie 3. Eucharistische liturgie
(verzoening) Boeteritus - formule

- opleggen van

penitentie

- asperges

  
- processie met gaven in

natura

- aanbieden der gaven

- offerande brood en wijn door priester

- Secreta

 - processie met brood en wijn

- aanbieden van deze gaven- Secreta

 - processie met brood en wijn

en gaven in natura

- aanbieding van gaven

en van brood en wijn

- Secreta

3. Eucharistisch gebed

- purificatie

- plechtige altaargroet

- prefatie + canon +

Onze Vader

 - Eucharistisch gebed 

- plechtige altaargroet

- eucharistisch gebed

  4. Communieritus zoals O.M.

met vredeskus

 

4. Communieritus zoals O.M.

(zonder vredeskus)


Bijlage 3 Schematisch overzicht Liturgie "All Saints Church' te Amsterdam

De liturgie die gevolgd wordt in de 'All Saints Church'te Amsterdam is de 'gewone' liturgie van de Romeinse Ritus, gelezen in het Engels. Daardoor is de viering op zich genomen niet bijzonder. Het bijzondere ligt in feit dat er veel gezongen, gedanst en muziek gemaakt wordt. Wat wij hier zullen doen is de viering van de eucharistie volgen, wij zullen alleen de liederen hierbij afdrukken en de gebeden laten voor wat ze zijn. Tevens zullen wij bij de diverse onderdelen enige toelichting geven.

ENTRANCE
 
Bij de binnenkomst wordt een processie gehouden van achteruit de kerk naar het altaar. Voorop lopen de acolieten met respectievelijk het kruis, het wierook en kaarsen, dan volgt het koor. Hierachter lopen de hoofdcelebrant en eventuele concelebranten. (Tijdens de vieringen in deze parochiegemeenschap wordt er vaak geconcelebreerd. Eén van de concelebranten of ander een acoliet draagt het evangelieboek) Het koor gaat naar hun plaats, terwijl de acolieten zich opstellen bovenaan het priesterkoor, de hoofdcelebrant legt nu wierook op en bewierookt het altaar. Onderwijl tijdens de processie zingt het koor een intredelied.
 
STAND UP FOR JESUS
 
1. Stand up, stand up for Jesus,
You soldies of the cross;
Lift high his royal banner;
It must not suffer loss.
From victory, unto victory,
His army he shall lead,
Till every foe is vanquished,
And Christ is lord indeed.
2. Stand up, stand up for Jesus!
The solem watch-word hear:
If while you sleep he suffers,
Away with shame and fear;
Where'er you meet with evil,
Within you or without,
Charge for the God of freedom,
And put the foe to rout.
3. Stand up, stand up for Jesus!
The trumpet call obey:
Forth to the mighty conflict,
In this glorious day.
You that are men now serve him,
Against unnumbered foes;
Let courage rise with danger,
And strength to strength oppose.
4. Stand up, stand up for Jesus!
Stand in his strenght alone;
The arm of flesh will fail you,
You dare not trust your own.
Put on the Gospel armnour,
Each piece put on with prayer;
Where duty calls or danger,
Be never wanting there!
5. Stand up, stand up for Jesus!
The strife will not be long;
This day the noise of battle,
The next the victor's song.
To him that is victorious,
A crown of life shall be;
He with the King of Glory,
Shall reign eternally.

Terwijl de priester nu het altaar begroet, gaan de acolieten naar hun plaatsen toe. De priester opent de viering met het kruisteken en vervolgens wordt er een openingslied gezongen.
-Wat hier dus opvalt is dat er al vanaf het begin een verdubbeling plaats vindt in liederen-
OPENING SONG: (lied gezongen in het Twi)

BRA GYESES HO
BASS: 1. Bra Gyeses ho-o
TENOR: Bra Gyeses ho sesei.
CHORUS: Bra Gyee-ses ho sesei (3 x)
BASS: Obe gye wo nkwa-a
Ana gye di-i
Me gye me di-i
Abodin nkaa-a
Anuonyam nkaa-a
Allaluyah, Allaluyah.


Vervolgens opent de priester de viering met een inleidend woord, waarin de misintenties van die dag worden genoemd, en waarbij ook de bijzondere noden worden genoemd waarvoor deze viering mede wordt opgedragen. Tevens worden nu eventuele gasten verwelkomt in de gemeenschap:

WELCOME ADDRESS

Hierna volgt de boeteritus, welke vaak de volgende vorm aanneemt; de priester zegent het wijwater waarmee de gelovigen besprenkeld worden -ongeacht de liturgische tijd van het jaar- . Vervolgens gaat de priester door de kerk en besprenkelt de gelovigen, terwijl het koor een kyriegezang zingt.


KYRIE: SHOWERS OF BLESSING
1. There shall be showers of blessing
This is the promise of love
There shall be seasons fefreshing
Sent from the saviour above
CHORUS:
Showers of blessing
Showers of blessing we need
Mercy drops round us are falling
But for the showers we plead.


2. There shall be showers of blessing
Precious reviving again
Over the hills and the valleys
Sound of abundance of rain

3. There shall be showers of blessing
Send them upon us O Lord!
Grant to us now a refresshing
Come and now honour your word

4. There shall be showers of blessing
Oh that to-day they might fall
Now as to God we're confessing
Now as on Jesus we call!


Als de priester teruggekomen is op het priesterkoor, sluit hij de boeteritus af met het absolute-gebed volgens het Romeinse missaal. Vervolgens wordt het gloria gezongen:

GLORIA: ANIMUONYAM NKA WO DIN

1) Animuonyam nka wo din
Animuonyam nka wo
Tweduapon Nyame-ei,
Animuonyam nka wo. Yeyi wo aye, (aye yi)
Ye hyira wo, (ye hyira wo)
Ye tontom wo, ye hye wo animuonyam
Animuonyam nka wo daa,
Tweduapon Nyame-ei, animuonyam nka wo
BASS: Nyame-ei-ei

De priester vervolgt met het openingsgebed van de betreffende dag.

OPENING PRAYER

Lord, fill this place with your presence, and extend your hand to all those who call upon you. May your word here proclaimed and your sacraments here celebrated strengthen the hearts of all faithful. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Nu volgt de woorddienst; alle drie de lezingen van de betreffende zondag worden gelezen. Tussen de lezingen zingt het koor liederen.

1ST READING

IKE DI N'OBARA JESUS
 
1) Ike dina -obara Jesus, ike di n'obara ya
2) Ike dina.......
CHORUS: Ike di, ike di, ike di n'obara ya
3) There is power, there is power,
There is power in the Lord
4) Oh mighty power, super power,
There is power in the Lord.
CHORUS: There is power, there is power,
There is power in the Lord
5) Ike o-o-o
CHORUS: Ike nine bu nkeya

2ND READING

ASOMDWEE NKA MO NYINAA

Asomdwee nka mo nyinaa (nka mo nyinaa)
Nyame asomwdee (nyame asomdwee)
Nnka mo nyinaa
Meree suma mo se (e monko)
Monko nka nsempa no
TREBLE: Nea obegye mo adi no
Mo mmo no asu-u
ALTO: Wo agya no din mu-o
TENOR: wo oba no din mu-o
BASS: Wo sunsumkronkron no din mu-o
Mo mmo no asu-u
Meree suma mo se (e monko)
Monko nka nsempa no DC
TREBLE: Monko etifinso-o-o
Monko nka nsepa no
Alto: monko annafoo nso-o-o
TENOR: Monko epueyeso-o-o
BASS: Mo mia moani monka mo ho monko atoyesoo
Monko nka nsempa no

Monko-o, Monko yasoma mo 3x
Monko amansan nyinaa so-o
Monko amansan nyinaa so-o
TREBLE: Monko keka nsempa no
Monko di adansee
Monko-oo, Monko ye asoma mo
Monko amansan nyinaa so-oo


Na de tweede lezing komen de acolieten met wierook naar de priester toe; deze legt wierook op en zegent eventueel de concelebrant die het evangelie zal voorlezen. Dan gaan de acolieten samen met de priester die het evangelie leest in processie naar de ambo. De priester opent de lezing van het evangelie met het evangelievers te lezen.

GOSPEL:

Na het evangelie volgt een verkondiging. Vaak worden in de verkondiging vele verhalen verteld om de verkondiging te illustreren en te verrijken voor de toehoorder. Een gemiddelde verkondiging heeft een tijdsduur van ongeveer 15 minuten.
 
SERMON

Na een korte stilte vervolgt de viering met het Credo, hiertoe wordt vaak een lied gezongen dat de geloofsbelijdenis als tekst heeft. Het lied dat zeer regelmatig in de 'All Saints Church' gezongen wordt, is het navolgende lied.

CREED: MIGHTY FATHER, I BELIEVE

CHORUS: Oh yes, Lord, I believe

1. Mighty Father, I believe
Lord and maker of all things
2. I believe in Jesus Christ
Everlasting Son of God
3. Equal in the Father's power
And through Him all things were made
4. He it is who save us all
And from heaven came down to earth
5. Of the virgin Mary born
By the Spirit, Word made flesh
6. Suffered death, was crucified
And He rose up from the dead
7. He ascended into heaven
And his kingdom has no end
8. In the Spirit I believe
Lord and giver of all life
9. With the Father and the Son
He's adored and glorified
10. I believe in Holy Church
And one baptism profess
11. I shall see him there in heaven
Living in the world to come

Ter afsluiting van de woorddienst worden de voorbeden gebeden, die elke week door een bepaalde groep van de kerk worden voorbereid en gebeden. De priester nodigt de voorbidders uit naar voren te komen. Zij nemen plaats bij de ambo en blijven daar staan totdat de voorbeden zijn afgesloten met het conclusiegebed.

BIDDING PRAYERS:

God the father, hear our prayer
Hear us, God the Son
Holy Spirit, hear our prayer
Mercy on your people Lord

Na de voorbeden volgt de dienst van de tafel. Hiertoe worden de gaven van het volk aangedragen samen met de gaven voor de eredienst. Deze staan achterin de kerk opgesteld op een aparte tafel. De acolieten gaan in processie met diegene die de gaven zullen aanbrengen naar achter en. Daar aangekomen wachten ze totdat de collecte die nu zal plaatsvinden is afgelopen.
De collecte vindt als volgt plaats: er worden collecteschalen geplaatst op het eind van elk pad in de kerk, de mensen komen nu dansend naar voren toe en deponeren hun geldelijke gaven in de schalen. Ook de collecteschalen worden nu naar achter in de kerk gebracht waar de acolieten samen met de mensen die de gaven zullen aanbieden aan de priester wachten. Zij nemen de gaven in ontvangst en pakken ook de gaven voor de eredienst, de heilige vatten en nemen ook gaven mee in de vorm van fruit en andere materiële goederen die bestemd zijn voor de parochie en de communiteit van de SMA. Ondertussen zingt het koor enkele liederen.

OFFERTORY


GYE M'ASEDA
1. Gye m'aseda, m'aseda eni
Gye naduro woa nim
Kwankyerefo agya ye me se nea wo pe.
Wo ne onwenefo no, menso me ne dote no
Meda w'ase se w'abewu agye me nkwa
Agya me ni hwee gye m'aseda
Kwankyerefo agya ye me se nea wo pe.
Bass: Yo-o ampa
1. Mebo wo din daa
Okyeso Nyame-ei, w'awanwando ye kese
2. Meyi w'aye daa
3. Meda w'ase daa.

2. Gye m'aseda, m'aseda eni
Gye naduro w'anim
Kwankyerefo agya ye me se nea wo pe.
Wo ne onwenefo no, me nso me ne dote no
Meda w'ase se w'abewu agye menkwa
Agya me ni hwee, gye m'aseda
Kwankyerefo agya ye me se nea wo pe.
Bass: Yo-o ampa
1. Mebo mensem daa
Okyeso Nyame-ei, woa wanwando ye kese
2. Mebo ose daa
Woa wanwando ye kese


ADOM NYAME YE.

PROCESSION met de gaven naar het priesterkoor, terwijl het koor zingt.


IT IS A GREAT THING TO SERVE THE LORD
1. It is a great thing, to serve the Lord
Walking in the light of God
Oh! walk, walk, walk, walk, walking in the light ( x 3)
Walking in the light of God
2. It is a great thing, to serve the Lord
Dancing in the light of God
Oh! dance, dance, dance, dance, dancing in the light (x 3)
Dancing in the light of God
 
Wanneer de processie bij het priesterkoor is aangekomen, bieden zij de gaven aan de priester terwijl er een gebed gebeden wordt door een gelovige vanachter de ambo voor de aanvaarding van de gaven. De priester zegent de mensen die de gaven hebben aangebracht en zij gaan nu naar hun plaatsen terug. De priester maakt de altaartafel gereed, bewierookt de gaven en de aanwezige gelovigen. Vervolgens bidt hij het gebed over de gaven vanuit het Romeinse missaal.
 
PRAYER OVER THE GIFTS
Lord, accept the gifts of a rejoicing Church. May your people, who are gathered in this sacred place, arrive at eternal salvation through the mysteries in which they share. Grant this through Christ our Lord.


De priester opent nu het Eucharistische gebed door de prefatie te bidden van de betreffende zondag, welke genomen wordt uit het missaal. De prefatie wordt afgesloten door het koor met het zingen van het Santus. Het nu volgende eucharistische gebed (gebed voor verzoening II) is integraal overgenomen, waarbij de rubrieken in het Engels zijn vermeld.

The priest begins the Eucharistic prayer. With hands extended he sings or says:

Priest: The Lord be with you.
People: And also with you.
Priest: Lift up your hearts.
People: We lift them up to the Lord.
Priest: Let us give thanks to the Lord our God.
People: It is right to give him thanks and praise.


The priest, with hands extended, continues:
Celebrant alone

Father, all-powerful and ever-living God,
we praise and thank you through Jesus Christ our Lord
for your presence and action in the world.


In the midst of conflict and division,
we know it is you
who turn our minds to thoughts of peace.
Your Spirit changes our hearts:
enemies begin to speak to one another,
those who were estranged join hands in friendship,
and nations seek the way of peace together.

Your Spirit is at work
when understanding puts an end to strife,
when hatred is quenched by mercy,
and vengeance gives way to forgiveness.

For this we should never cease
to thank and praise you.
We join with all the choirs of heaven
as they sing for ever to your glory:

All say:

Holy, holy, holy Lord, God of power and might,
heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.

Het koor zingt:

SANTUS: OSE YIE
Ose-yie-ei 3x aye-ei
Kronkron, onyame ye kronkron
Ose ayeyie-o oye kronkron ose-yie-ei
TENOR/BASS: Pimpimankoma awirade nyame-ei (mmmm)
Woa nimuonyam ahye osoro ne asaase ma-o
Mmm ose-yie ose - aye-ei
Nhyera nka dee onam awirade dim reba-o ose-yei
Kronkron onyame ye kronkron 3x
Ose ayeyie-o 3x
Ose ayeyie ampa-oooo

The priest, with hands extended, says:
Celebrant alone

God of power and might,
we praise you through your Son, Jesus Christ,
who comes in your name.
He is the Word that brings salvation.
He is the hand you stretch out to sinners.
He is the way that leads to your peace.

God our Father,
we had wandered far from you,
but through your Son you have brought us back.
You gave him up to death
so that we might turn again to you
and find our way to one another.

Therefore we celebrate the reconciliation
Christ has gained for us.

He joins his hands and, holding them outstretched over the offerings, says:
Celebrant with concelebrants

We ask you to sanctify these gifts
by the power of your Spirit,

He joins his hands and, making the sign of the cross once over both bread and chalice, says:

as we now fulfill your Son's command.
in whom we have become your sons and daughters.

With hands joined, he continues:

While he was at supper
on the night before he died for us.

He takes the bread and, raising it a little above the altar, continues:

he took bread in his hands,
and gave you thanks and praise.
He broke the bread,
gave it to his disciples, and said:

He bows slightly.

Take this, all of you, and eat it:
this is my body which will be given up for you.

He shows the consecrated host to the people, places it on the paten, and genuflects in adoration. Then he continues:


At the end of the meal he took the cup.
 
He takes the chalice and, raising it a little above the altar, continues:

Again he praised you for your goodness,
gave the cup to his disciples, and said:

He bows slightly.

Take this, all of you, and drink from it:
this is the cup of my blood,
the blood of the new and everlasting covenant.
It will be shed for you and for all
so that sins may be forgiven.
Do this in memory of me.

He shows the chalice to the people, places it on the corporal, and genuflects in adoration. He sings or says:

Let us proclaim the mystery of our faith.

Then the people take up the acclamation in these words:

a. Christ has died,
Christ is risen,
Christ will come again.

b. Dying you destroyed our death,
rising you restored our life.
Lord Jesus, come in glory.

c. When we eat this bread and drink this cup,
we proclaim your death, Lord Jesus,
until you come in glory.

d. Lord, by your cross and resurrection
you have set us free.
You are the Savior of the world.
 
De acclamatie wordt gevolgd door een te zingen acclamatie in het Twi.

ACCLAMATION
CHORUS:
Ewirade! nam wo wusoree yi so wagye yen nkwa oo
Osabarima ei, yeda w'ase oo
1. Yede nokware besom wo oo
Yebebo wo wusoree no dawuroo
Na yede nnwomtoo ahye w'animuonyam daa
2. Dabiara yebekamfo wo oo
Yede yeakoma bedo wo oo
Na yede nnwom too ahye w'animuonyam daa
3. Yede aseda rema-wo oo
Yebebo w'abodin wo mmaa nyinaa
Na yede nnwomtoo ahye w'animuonyam daa.


Then, with hands extended, the priest continues:
Celebrant with concelebrants

Lord our God,
your Son has entrusted to us
this pledge of his love.
We celebrate the memory of his death and resurrection
and bring you the gift you have given us,
the sacrifice of reconciliation.
Therefore, we ask you, Father,
to accept us, together with your Son.

Fill us with his Spirit
through our sharing in this meal.
May he take away all that divides us.

May this Spirit keep us always in communion
with N., our pope, N., our bishop,
with all the bishops and all your people.
Father, make your Church throughout the world
a sign of unity and an instrument of your peace.

You have gathered us here
around the table of your Son,
in fellowship with the Virgin Mary, Mother of God, and all the saints.

In that new world where the fullness of your peace will be revealed,
gather people of every race, language, and way of life
to share in the one eternal banquet.

He joins his hands.

with Jesus Christ the Lord.

He takes the chalice and the paten with the host and, lifting them up, he sings or says:
Celebrant alone or with concelebrants
 
Through him,
with him,
in him,
in the unity of the Holy Spirit,
all glory and honor is yours,
almighty Father,
for ever and ever.

The people respond:

Amen.


De viering vervolgd nu het normale schema van de Romeinse ritus, het Onze Vader wordt gebeden in het Engels, het Lam Gods wordt door het koor gezongen in één van de landstalen.
Een bijzondere aandacht is er voor de vredewens, dit ritueel neemt dan ook een lange tijd in beslag. De priester en de concelebranten gaan samen met de acolieten langs de gelovigen in de kerk, en geven de aanwezigen een teken van vrede. Ook de gelovigen onderling in de kerk wisselen de vredewens uit met elkaar. Hierbij wordt veel gezongen en gedanst door de mensen. Het gehele ritueel kan oplopen tot meer dan bijna 10 minuten. Ondertussen zingt het koor diverse liederen.

AGNUS DEI: ONYALA
Onyala, onyala kwochecho
No kwu u, no kwu ya-bia
Kwo ya-bia, Kwo ya-bia keche wu
Menyi nyalo, menyi nyalo,


Menyi nyalo-oo. DC (2x)
Onyala, onyala kwochecho
No kwu u, no wku ya-bia
Kwo ya-bia, kwo ya-bia keche wu
Jebolalo, jebolalo, jebolalo-oo


De uitnodiging voor de communie volgt nu volgens het missaal en de priester gaat nu de communie uitreiken aan de gelovigen.
- Het valt op dat niet veel mensen uit de kerkgemeenschap de communie ontvangen, terwijl de kerkzaal vol zit (ruim een 180 mensen) gaat er slechts een kleine groep te communie -
Terwijl de priester de communie uitreikt en nadien bij het altaar teruggekomen de kelk reinigt en vervolgens gaat zitten voor een persoonlijke meditatie zingt het koor enkele liederen.

COMMUNION:

a. GUIDE ME, O YOU GREAT REDEEMER
1. Guide me, O thou great Jehovah
Pilgrim through this barren land;
I am weak, but thou art mighty;
Hold me with thy powerful hand
Bread of heaven, bread of heaven
Feed me till I want no more (want no more)
Feed me till I want no more
2. Open now the crystal fountain
Whence the healing stream doth flow;
Let the fire and cloudy pillar
Lead me all my journey through;
Strong deliverer, strong deliverer
Be thou still my strength and shield (strength and shield)
Be thou still my strength and shield
3. When I tread the verge of Jordan
Bid my anxious fears subside;
Death of death, and hell's destruction
Land me safe on Canaan's side;
Songs of praises, songs of praises
I will ever give to thee (give to thee)
I will ever give to thee.


b. SOUL OF MY SAVIOUR, SANCTIFY MY BREAST
1. Soul of my saviour, sanctify my breast;
Body of Christ be, you my saving guest;
Blood of my saviour, bathe me in your tide
Wash me with water, flowing from your side
2. Strength and protection, may your passion be;
O blessed Jesus, hear and answer me
Deep in your wounds Lord, hide and shelter me
So shall I never, never part from you
3. Guard and defend me, from the foe malign;
Indeath's dread moment, make me only yours
Call me and bid me, come to you on high
When I may praise you, with your saints for aye


Na een korte stilte volgt het slotgebed, dat genomen wordt uit het altaarmissaal.


CLOSING PRAYER


Lord, through these gifts increase the vision of your truth in our minds. May we always worship you in your holy temple, and rejoice in your presence with all your saints. Grant this through Christ our Lord.


Alvorens de priester de viering met de zegen besluit, worden de mensen uitgenodigd die hun verjaardag zullen vieren in de komende week, en hen die een bijzonder gebed gevraagd hebben. Zij komen nu naar voren toe op het priesterkoor en de priester zal hen zegenen met wijwater en een gebed uitspreken over hen, waarbij hij hen de handen oplegt.


Na deze bijzondere gebeden volgen enkele mededelingen. Dit neemt een lange tijd in beslag daar de parochie geen wekelijks bulletin uitgeeft, dus alle mededelingen die voor de gemeenschap van belang zijn worden hier medegedeeld. Dit kan oplopen tot enkele minuten.


Vervolgens sluit de priester de viering met de zegen over de gelovigen.

BLESSING

Na de zegen gaat de priester in processie met de acolieten terug naar de sacristie; de processie wordt voorafgegaan door het koor, dat op het eind voor de deur naar de sacristie als een soort van ereboog blijft staan terwijl zij het slotlied zingen.

CLOSING

ALL HAIL THE POWER OF JESUS' NAME
1. All hail the power of Jesus' name;
Let angels prostrate fall;
Bring forth the royal diadem,
And crown him Lord of all.
2. Crown him, you martyrs of your God,
Who from his alter call;
Praise him whose way of pain you trod,
And crown him Lord of all
3. You prophets who our freedom won,
You searchers, great and small,
By whom the work of truth is done,
And crown him Lord of all
4. Sinners, whose love can ne'er forget,
The wormwood and the gall,
Go spread your trophies at his feet,
And crown him Lord of all
5. Bless him, each poor oppressed race,
That Christ did upward call;
His hand in each achievement trace,
And crown him Lord of all
6. Let every tribe and every tongue
To him their hearts enthral:
Lift high the universal song,
And crown him Lord of all

NKOSI SIKELELA iAFRICA.

Bless us Lord, bless Africa.
Let your blessings reach till heaven.
Hear us when we ask in our prayers.
Bless us in Africa, Children of Africa.
Come down o Spirit, Holy Spirit.
Come down o Spirit, Holy Spirit.
Come live in us, lead us, o Holy Spirit.
Keep your hand o Lord for Africa.
Lead us to unity and understanding.
Hear us when we ask for your peace.
Bless us in Africa, children of Africa.
Come down o Spirit, Holy Spirit.
Come down o Spirit, Holy Spirit.
Come live in us, lead us, o Holy Spirit
Africa.


De viering die wij hierboven beschreven hebben wil een algemene indruk geven van de vieringen zoals die in het Afrika Huis gevierd worden. Wij hebben er voor gekozen om de liederen niet te vertalen, maar als indruk mee te geven voor het geheel van de viering. Ook geven de liederen aan dat als een lied 6 coupletten heeft, deze ook alle 6 gezongen zullen worden. Hetgeen een enorme tijdsverlenging met zich meeneemt voor de gehele viering. Zoals gezegd kan een viering in de 'All Saints Church' al snel de tijdsduur van bijna twee uren bedragen. Na de viering komen de gelovigen nog een lange tijd bijeen voor sociale contacten in de parochiezaal en worden er tevens kerkvergaderingen gehouden van de diverse groepen uit de parochiegemeenschap.
 

Vorige Volgende


NOTEN

340. Ordo Missae of Zaïre, nr. 13.

341. De tekst luidt: "Munda cor meum ac labia mea, omnipotens Deus, qui labia Isaiae prophetae calculo mundasti ignito: ita me tua grata miseratione dignare mundare, ut sanctum Evangelium tuum digne valeam nuntiare. Per Christum Dominum nostrum... Amen."

342. Schema zoals te vinden bij: H. Vinck,m.s.c, Ibidem, pag. 235

 

 

mail me

Omhoog
pastoraat
nieuwspagina
S.M.A. Nederland
koppelingen

 

Vorige
Volgende

 

 

Start
Feedback

 

 

 

 

 

 

Stop Aids Now!

Start Omhoog Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 bijlagen bibliografie samenvatting

Vorige Start Omhoog Volgende

De Webmaster van deze site is niet verantwoordelijk voor de onderliggende reclameboodschappen die de Internet-provider Lycos meezendt bij het openen van mijn pagina's; hiervoor onze verontschuldigingen indien ongepaste reclameboodschappen verschijnen! Het beste maakt u gebruik van een pop-up stopper.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan patervanwinden.
Copyright © Pater drs. Paulus J. van Winden, SMA
Laatst bijgewerkt: 06-04-2011