[Afbeelding bedrijfslogo] 

Start Omhoog Feedback

sacramenten
parochienieuws gebedsintenties sacramenten

Vorige Start Omhoog

 

Gaat uit over alle landen, en verkondig het Evangelie.

Start
Omhoog
Vruchtwater vd Kerk
Kom vriend, eet
Ik zal je kracht geven
Verzoening jezelf
Ja ik wil
Aan God toegewijd
Als je ziek bent

Start
Feedback

 

-

-

u kunt me ook via Skype bereiken:

My status

-

 

 

Vele jonge mensen komen vaak bij me en vragen: "Pater, hoe moet ik nu eigenlijk de sacramenten zien?", "Hoe verhouden de sacramenten zich onderling met elkaar?" en "Ik weet eigenlijk niet goed wat 'biechten' inhoud."

Daarom denk ik dat het goed is om zo enkele gedachten voor jongeren op het internet te publiceren rondom de sacramenten in de R.K. Kerk.

Zoals de Nederlandse Kardinaal Ad Simonis ooit zei: "De Apostelen hadden hun visnet, wij hebben tegenwoordig internet...", het is de opgave van iedere priester om open te staan voor de jeugd, en ook zo mee te werken aan de opbouw van het Rijk Gods, en als daarbij ook moderne techniek een hulpmiddel is om de Oogst van de Heer te bewerken en zo de netten uit te gooien, is het goed dat via het internet deze mogelijkheid ook geboden wordt.

De Sacramenten en hun onderlinge verbondenheid

Uitgaande van het sacrament van Boete en Verzoening (de biecht) maken we een tocht langs de zeven sacramenten van de Kerk.

Belangrijk is om bij jezelf na te gaan waar dingen fout zijn gelopen en die herstelt dienen te worden. Denk hierbij aan dingen in je leven, op je werk, op school, in onderlinge relaties... Waar heb je anderen verdriet gedaan, onrecht aangedaan of ben je oneerlijk geweest, ook ten aanzien van jezelf.

Als je dit beseft, dan weet je dat je een hernieuwde kans wilt oppakken, zodra je voorafgaande echt tot besef bent gekomen. dit gevoel wil je vanzelfsprekend ook bevestigd hebben; daarom moet je in gesprek gaan. In gesprek met jezelf, met je geweten en met je oorsprong. Daar is Christus het vormende geheel in. Hij is je naaste die vrijspreekt en nieuwe kansen en mogelijkheden biedt. Hij is de levensadem die scheppend werkt, Hij is je troostende schouder waar je je hart kunt luchten in alle nood. De priester vertegenwoordigt Christus, dus in een gesprek met een priester, waar in je je levensloop de revue laat passeren, kom je je fouten en je tekorten, je momenten dat je van God-verlaten-was op het spoor; maar ook je goede kanten en je jubelmomenten dien je op te nemen in deze levensvertelling.

Het afwegen van je goede en minder goede kanten geven je de kans om je leven weer op nieuw te ordenen. Eigenlijk weet je diep in je zelf - daar waar je je Geest aantreft, waar de Tempel is van je ziel, wat er verandert dient te worden in je leven. Het ontbreekt aan moed, aan durf, aan doorzettingsvermogen om dit te erkennen. Hier komt de bevestiging om de hoek kijken; daar spreekt de Barmhartige Vader tegen zijn zoon.

Dan volgt een gevolgtrekking; je moet wat doen om het foute te laten; je moet tonen dat je een nieuw begin, een nieuwe aanvang wilt maken. In woorden en daden

Een persoonlijk dankgesprek met je Scheppende God, een voornemen het goede te doen en het foute te laten. het weer goed maken met jezelf en de ander, het weer goed maken met je diepste innerlijke. Bevrijding!

Dan mag iedereen het weten ook! dat vraagt om daden, of te wel kracht bij het woord voegen: helpen en steun geven aan de Minste der Zijnen. Jezelf even wegcijferen en daar-zijn voor de ander, de Ander ook met Hoofdletter.

Die bevestiging geeft moed, ook om nadien nogmaals terug te komen en je leven verder te evalueren en zo te groeien, innerlijk, geestelijk .

Echter daar waar angst is, kan geen ruimte zijn voor vrijheid. Alle ruimte die ingenomen wordt door iets dat er niet hoort, is verdane ruimte, is vervuiling van je innerlijke ruimte die je Schepper je gegeven hebt.

Alle blokkades en obstakels, die je belemmeren om te groeien, om je te ontplooien moeten doorbroken worden; de weg moet bereidt worden om rechte wegen te gaan en je daarop staande te houden. In de wetenschap dat je je einddoel wilt bereiken wat voor jou in petto is vanaf het begin van je leven. Daartoe behoor je jezelf als een strenge leermeester je te (laten) vormen. zo zal regelgeving je kunnen intomen om te vrij te zijn en om te gaan met de jou toevertrouwde ruimte.

Het is nooit te laat om je weg te wijzigen, te herzien. het is nooit te laat om te leren. Bekering gebeurt hier dan aan je. Dat is het keerpunt, het cruciale punt waarop je tot besef komt dat je fout bent geweest. Inkeer: je wilt opnieuw kunnen beginnen en je keert dus om in je leven, een ommekeer vindt plaats. Dat zijn dus de stappen om je leven weer op de rails te zetten en door te gaan met leven in geluk en liefde.

Leven dient gevoed te worden; letterlijk en figuurlijk. Je geestelijk voedsel voor onderweg. Jezus Christus deelt zichzelf met jou, telkens weer opnieuw. Hij geeft zichzelf weg en geeft jou dan nieuwe levenskracht. Zijn Lichaam, Zijn Bloed geeft Hij jou, om geheel en al met Hem verenigd te zijn. Hij wil Zijn leven met je delen. Hij wil er zijn voor jou, en Hij wil dat je gelukkig bent. Hij wil dat je LEEFT! Het Brood ten Leven geeft Hij jou! Daar is de brug tussen het sacrament van boete en verzoening. 

Het Maal der Verzoening; het Liefdesmaal wordt met jou gehouden. Hij deelt zichzelf totaal met jou!

Het maakt je weer een met je oorsprong; zoals je eigenlijk was bedoeld. Als een verfrissende regenbui, een verkwikkend bad zo voel je jezelf weer schoongewassen. Hier is de link met de wedergeboorte, met het vruchtwater des levens. Door de doop sterf je als het ware van de 'oude mens' en wordt herboren in de 'nieuwe mens', je wordt herboren in Christus. Telkens weer opnieuw zal je die belofte die gemaakt is hernieuwen, om zo in oorspronkelijke staat te blijven, om geheel en al één te zijn met Hem. Hier sluit de cirkel zich met het sacrament van boete en verzoening, om wanneer die heelheid weg is, dat te herstellen. Het is het sacrament van de nieuw-geboorte door het doopwater, dat dan herstelt wordt.

Je wilt groeien in het goede, om als mens geheel en al gelukkig te zijn en het goede te doen en goede beslissingen te nemen in je leven, als volwassen mens. Hierbij heb je inspiratie nodig. De Spirit moet je hebben om door te zetten, om de volheid te hebben.

Hier komt het sacrament der Inspiratie en Voltooiing; de Spirit om de hoek kijken. Het sacrament van de Geestverruiming, de Heilige Geest die je inzicht geeft en help om de juiste weg te nemen, om volwaardig en volledig mens te zijn, zoals de Scheppende kracht dat bedoeld heeft. En zo is de volheid der geloofservaring kompleet.

Ze worden de drie grote sacramenten genoemd: Doop, Eucharistie en Vormsel; ze horen te samen en maken je tot volledig geïnitieerd lid van de Kerk. Het sacrament van Boete en Verzoening herstelt daar waar er deuken zijn opgetreden in je leven, in je behuizing van de Schepper God. 

Je totaal geven aan je bron, aan je innerlijke scheppende liefde, aan de bron des levens in totale opoffering, in jezelf willen en kunnen wegcijferen voor de ander en de Ander met hoofdletter. Dat is je totaal aan hem toewijden, je leven met Hem alleen op de eerste plaats delen, zo zeer dat je als het ware een vera-incona, een ware afbeelding van hem wordt. dat is dat je totaal met hem één bent, dat je doet wat Hij heeft voorgedaan. Dat is de wijding, waarin je één wordt met Hem, dat is je huwelijk met Hem, je ver-enig-ing. Het sacrament van de totale éénwording in dienstbaarheid en trouw, van opoffergezindheid en liefde. Het sacrament van de toewijding.

Dit sacrament is in drie stappen te verdelen:

  1. de dienstbaarheid aan de armen en de Minste der Zijnen: DIAKEN

  2. doen wat Hij heeft voorgedaan; breken en delen; voorgaan in gebed en offergave: PRIESTER

  3. een herder zijn voor de kudde, die begeleiden, versterken en bevestigen en ondersteunen: BISSCHOP

Het is niet goed dat de mens alleen blijft, zo lezen we in de bijbel. Het is voor de mens beter zijn leven te delen met een levenspartner, een levensgezel waar je van verlangt een totale toewijding aan elkaar; een wederzijdse toewijding. In goede en slechte tijden er samen doorheen leven. Het sacrament van de levensvreugde in gedeelde vreugde en geluk, of te wel het sacrament van de Wederzijdse Toewijding; sacrament van de levensrelatie met elkaar, het sacrament van de levenskracht die nieuw leven voortbrengt, die levenssappen doorgeeft tot genot en vreugde in het nieuwe leven, tot nieuwe levenskracht in staat is, en leven door te geven. Het sacrament van de levensverbintenis met elkaar, het wederzijdse 'ja' in samenhang met de Schepper van alle liefde en leven: God zelf. In trouw aan elkaar gegeven woord, dat bezegeld is met de zegen van Hem die leven geeft en liefde is.

Op momenten in je leven dat je je gebroken voelt, op momenten dat je 'niet heel' bent, verlang je naar heling. Om momenten dat je gezondheid te wensen overlaat, waar je staat voor grote medische ingrepen. Op die momenten dat alle levensfut uit je lichaam dreigt te gaan, wil Christus je heel nabij zijn. Hij wilt zij helende hand op je leggen en je kracht geven om te leven. Hij is het Leven zelf, Hij is het Eeuwige Leven. Met Zijn Kracht en Geest is Hij je nabij in momenten van gebrokenheid om je de hand te reiken om weer op te staan. Om je levenskracht te geven om je reis verder te gaan, ook, als het de tijd is, over de grens van dit leven naar het Eeuwige Leven toe. In die momenten wil Hij je heel nabij zijn, Hij wil je Heel, -dat heet Heilig- maken. Het sacrament van de ziekenzalving is voor die mensen die de moed laten zaken, als het lichamelijk niet meer goed gaat, voor diegene die geheeld moeten worden. Maar ook als kracht voor de laatste tocht, die wij als Pelgrims maken op aarde, om te gaan naar het huis dat voor ons is voorbereidt door God de Barmhartige zelve.

Dit zijn de zeven sacramenten van de Kerk, met de onderlinge verbondenheid. Is één van deze niet in balans dan vervalt alle evenwicht. Om een uitgebalanceerd leven te kunnen leven, moet je er dus zorg voor dragen dat alles in evenwicht met elkaar is. Hiertoe zijn de sacramenten handvatten om je aan vast te kunnen houden, om je nieuwe levensmoed en kracht, nieuwe Spirit te geven. Moge de God Barmhartige God je bijstaan op je levensweg.

© pater drs. Paulus J. van Winden, SMA - 2004


Formulier voor het aanvragen van informatie

Selecteer de gewenste items en geef aan hoe we u kunnen bereiken.

Stuur informatie over mogelijkheden om lid te worden van de SMA
Stuur informatie over de sacramenten:  

doopsel, 
eucharistie/communie, 
vormsel, 
boete en verzoening / biecht, 
huwelijkssacrament ,
heilige wijdingen (diaken, priester, bisschop) 
ziekenzalving

Vraag contact met me op te nemen

Naam

Functie

Bedrijf

Adres

E-mail

Telefoon

Hit Counter

 

 

mail me

Omhoog
nieuwspagina
S.M.A. Nederland
doctoraal scriptie
koppelingen

 

Vorige

 

 

Start
Feedback

 

 

 

 

 

 

Stop Aids Now!

Start Omhoog parochienieuws gebedsintenties sacramenten

Vorige Start Omhoog

De Webmaster van deze site is niet verantwoordelijk voor de onderliggende reclameboodschappen die de Internet-provider Lycos meezendt bij het openen van mijn pagina's; hiervoor onze verontschuldigingen indien ongepaste reclameboodschappen verschijnen! Het beste maakt u gebruik van een pop-up stopper.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan patervanwinden.
Copyright © Pater drs. Paulus J. van Winden, SMA
Laatst bijgewerkt: 06-04-2011