[Afbeelding bedrijfslogo] 

Start Omhoog Feedback

info brochure
SMA in Nederland vormingscentrum info brochure

Vorige Start Omhoog

 

Gaat uit over alle landen, en verkondig het Evangelie.

Start
Omhoog

Start
Feedback

 

-

-

u kunt me ook via Skype bereiken:

My status

-

 

Samen met Afrikanen

werken aan de wereld

Centrum Missionaire Participatie Afrika

vormingscentrum van de

SociŽteit voor Afrikaanse MissiŽn

Inleiding

Missie heeft te maken met de ontmoeting tussen verschillende culturen. Een missionaris is een vrouw of man die door een groep erop uitgestuurd wordt om binnen die andere cultuur te gaan staan om zo een teken te zijn van de christelijke boodschap: het samen leren ontdekken dat God het beste met deze wereld voor heeft en dat dit hier en nu gerealiseerd kan worden.

Dat wil zeggen een wereld waarin de schepping behouden blijft en waarin een plek is voor elk mens om samen met anderen een menswaardig bestaan op te bouwen. Een bestaan waarin vrijheid, recht en respect voor de ander voorop staan. Door de eeuwen heen heeft missie altijd onder invloed gestaan van de tijdgeest waarbinnen ze plaats vond. Dat bracht met zich mee dat missie niet altijd en overal schone handen behouden heeft. We hoeven maar te denken aan haar binding met kolonialisering en westerse superioriteitsgevoelens.

Heeft missie vandaag de dag nog zin?

De SociŽteit voor Afrikaanse MissiŽn (SMA) wil graag zoeken naar hedendaagse vormen van missie die de bovengenoemde boodschap overeind houden door te werken aan gerechtigheid, de dialoog aan te gaan met respect voor de eigenheid van culturen en mensen te ondersteunen in hun strijd voor betere levens- omstandigheden, zoals Jezus van Nazareth dat deed. Immers hij was en is het levende voorbeeld van het begaan zijn van God met deze wereld.

Missionair werk betekent dus partij kiezen, aan de kant gaan staan van mensen die in de huidige samenleving niet meetellen. Dit werken aan gerechtigheid is eigenlijk voor ieder mens een opdracht. Zo groeide binnen de SMA het idee om, naast priesters en broeders, ook "leken" de mogelijkheid te geven daaraan mee te werken. Daartoe werd in 1985 het CMPA opgericht.

Het Centrum Missionaire Participatie Afrika (CMPA) wil een plek zijn waar jonge mensen zich kunnen voorbereiden op dit hedendaagse missionaire veldwerk. Zij richt zich tijdens die voorbereiding in het bijzonder op Afrika en de Afrikanen. En met name die Afrikanen voor wie een menswaardig bestaan in het gedrang is. De belangrijkste doelstelling van het CMPA is een missionair kader te vormen dat als lid van de SMA zowel in de Derde Wereld als hier inzetbaar is.

Concreet betekent dit dat we jonge mensen de mogelijkheid bieden, na een voorbereidingsperiode via het CMPA, zich in Ghana, Tanzania, Zambia of elders in Afrika in te zetten als missionair veldwerker. De uitzendingen vinden plaats binnen kleinschalige projecten op basis van solidariteit met kansarmen. Na terugkeer vraagt de SMA met de in Afrika opgedane ervaringen te werken aan een rechtvaardigere samenleving in Nederland en zich in te zetten voor de missionaire bewustwording. Onder andere door het creŽren van een correcte houding ten opzichte van Afrikanen in onze samenleving.

Het is duidelijk dat dit geen gemakkelijke keuze is. Een keuze waarin om een partijdige inzet gevraagd wordt. Daarom vinden we een goede kennismaking en voorbereiding heel belangrijk.

De procedure

Voor belangstellenden organiseren we informatie- en kennismakingsdagen. We staan dan uitgebreid stil bij vragen over het missionaire veldwerk, het voorbereidingsprogramma, de uitzending en de motivatie om in Afrika te willen werken als missionair werker.
Verder vormen individuele gesprekken onderdeel van de selectie.

Het CMPA

Als je als missionair veldwerker uitgezonden wilt worden vragen we je een voorbereidingsperiode te doen van ruim een jaar, verdeeld over 10 weekenden en ongeveer 4 maanden full-time binnen het CMPA. Hierin vormen cursussen een belangrijk element. Een aantal van deze cursussen is gericht op het verwerven van kennis over missie, Afrikaanse godsdiensten en culturen, en ontwikkelingsproblematiek.

Verder is er aandacht voor de bijbel en jouw persoonlijk geloven. Je krijgt de nodige informatie over het beleid en de organisatie van de SMA. En een aantal vaardigheden die je daar nodig hebt zoals talenkennis en praktische tropenkennis (tropische gezondheidszorg, voeding, interculturele communicatie, etc.) krijgen de nodige aandacht. Jouw persoonlijke motivatie en inspiratie om uitgezonden te worden staan centraal. Aan het einde van de voorbereidingsperiode word je gevraagd een werkstuk te schrijven waarin je jouw motivatie beargumenteert.

Belangrijk in de voorbereiding zijn ook de gesprekken met jouw begeleider, waarin jullie verwachtingen en vragen met elkaar bespreken. Bovendien krijg je, gedurende dit jaar supervisie. Dit kan je helpen om je motivatie uit te diepen, het helder krijgen van vragen en eventuele problemen die bij je opkomen.

De uitzending

Na de voorbereidingsperiode volgt de uitzending naar Afrika. Vanaf dat moment kun je lid worden van de SMA.

De periode van uitzending is in principe tweemaal 2 jaar; na 2 jaar is er een verlof-periode van 2 maanden in Nederland. De werkplek wordt in overleg gekozen, uiteraard binnen de mogelijkheden ter plaatse. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen wensen en ideeŽn over de wijze waarop dit kan of moet gebeuren. Jouw inzet heeft pas kans van slagen als hier rekening mee wordt gehouden. Taalstudie, gewenning en acculturatie vragen veel aandacht en energie. In het eerste half jaar krijg je de ruimte om je goed te oriŽnteren, contacten te leggen en alle indrukken te verwerken.

De concrete inhoud van jouw werk wordt voor een groot gedeelte in overleg met de mensen ter plekke bepaald en opgezet. Uitgangspunt is jouw bereidheid om aan te sluiten bij de bestaande situatie. Het gaat in de eerste plaats om dienstbaar te zijn aan mensen; dit is het eigene en meest essentiŽle van missionair werk. Uiteraard spelen je eigen beroepsachtergrond en vaardigheden ook een belangrijke rol.

We streven ernaar zoveel mogelijk in (internationaal) teamverband te werken, in ieder geval zodanig, dat je niet geÔsoleerd leeft en werkt ten opzichte van mede SMA-ers.

Inzet in Nederland

De SMA beschouwt de uitzending en de inzet in Afrika niet als een eindpunt. Een verblijf te midden van Afrikanen is een rijke ervaring. De SMA wil met de opgedane Afrika-ervaringen verder en als je voor langere tijd in Afrika bent geweest is de vraag belangrijk hoe je in eigen land de gemaakte keuze vorm kan geven. Doel is immers niet alleen mensen uit te zenden, maar uiteindelijk ook in Nederland te werken aan een rechtvaardigere samenleving in de eigen woon- en werkomgeving.

Wezenlijk is, dat jouw kennis en ervaringen kunnen worden ingezet zodat steeds meer mensen overtuigd raken, dat de Derde Wereld in zijn huidige betekenis dient te verdwijnen. Meewerken aan bestaande organisaties en het creŽren van nieuwe initiatieven binnen de geloofs- gemeenschap zijn daarbij de meest voor de hand liggende wegen.

Een belangrijke taak van de SMA is jou hiervoor mogelijkheden te bieden. Ook hierbij zal zoveel mogelijk met jouw persoonlijke voorkeur rekening worden gehouden.

Wat verwachten we van jou?

We verwachten:

- maatschappelijke betrokkenheid;
- katholieke levensovertuiging;
- beschikken over sociale vaardigheden;
- zich kunnen vinden in de visie van SMA;
- leeftijd minimaal 23 jaar;
- voltooide beroepsopleiding (min. MBO);
- enige werkervaring;
- goede gezondheid.

Tenslotte

Nu je deze brochure hebt gelezen, heb je hopelijk enig idee wat missionair werk is en wat de SMA binnen haar CMPA-opleiding te bieden heeft.
Er zullen vast nog vragen, onduidelijkheden, twijfels en aarzelingen bestaan; we zijn uiteraard bereid daarover te praten. Wil je nadere informatie of wil je gewoon eens proeven van de sfeer, dan ben je altijd welkom!

CoŲrdinator SMA-Vormingscentrum

Hoogoord 187 A

1102 CJ Amsterdam Z-O

 tel: 020-7739649

vc@sma-nederland.nl

Hit Counter

 

 

 

mail me

Omhoog
pastoraat
nieuwspagina
doctoraal scriptie
koppelingen

 

Vorige

 

 

Start
Feedback

 

 

 

 

 

 

Stop Aids Now!

Start Omhoog SMA in Nederland vormingscentrum info brochure

Vorige Start Omhoog

De Webmaster van deze site is niet verantwoordelijk voor de onderliggende reclameboodschappen die de Internet-provider Lycos meezendt bij het openen van mijn pagina's; hiervoor onze verontschuldigingen indien ongepaste reclameboodschappen verschijnen! Het beste maakt u gebruik van een pop-up stopper.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan patervanwinden.
Copyright © Pater drs. Paulus J. van Winden, SMA
Laatst bijgewerkt: 06-04-2011